پیام بهائی

نشریهٔ فارسی جامعهٔ بهائی 

دربارهٔ پیام بهائی

پیام بهائی یک نشریه بهائی به زبان فارسی است که از سال ۱۹۷۹ تحت حمایت محفل روحانی ملی بهائیان فرانسه منتشر می‌شود.

این نشریه، باتوجه‌به تعالیم بهائی،  اخبار و مسائل جامعه‌ٔ بهائی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، خواننده از طریق مقالات در زمینه‌های مرتبط با  مشارکت و بهبود جامعه با مفاهیم و رویکردهایی که منجر به پیشرفت تمدن جهانی و تحول جامعه  می‌باشد آشنا می‌شوند.

هر شماره از پیام بهائی شامل متن‌های بهائی، پیام‌هایی از مرکز جهانی بهائی، مقالات مرتبط با تعالیم بهائی، تاریخ آیین بهائی، و یا مطالعاتی درباره تلاش‌ها برای ساخت جوامع بر مبنای روحیهٔ خدمت به جامعه می‌باشد.

همکاری بین‌المللی امکان تحقق این نشریه ماهانه را فراهم می‌کند. این نشریه از طریق هزینه‌های آبونمان و حمایت سخاوتمندانه خوانندگان خود تأمین مالی می‌شود. هرگونه مشارکت به حفظ ادامهٔ این نشریه کمک می‌کند.

پیام بهائی

نشریهٔ فارسی جامعهٔ بهائی

 کلیهٔ حقوق محفوظ است © ۲۰۲۴